Pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti

Uvjeti za ostvarivanje prava

Da bi nezaposlena osoba ostvarila pravo na novčanu naknadu mora:

Visina produžene novčane naknade utvrđuje se u visini 35% od osnovice za utvrđivanje visine novčane naknade, a ne može biti viša od 35% iznosa prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnoj godini prema posljednjem službeno objavljenom podatku.

Zahtjev za produženje prava na novčanu naknadu nezaposlena osoba može podnijeti u roku od 30 dana od dana nastupanja okolnosti vođenja u evidenciji Zavoda neprekidno više od 12 mjeseci. Nezaposlena osoba koja se vodi u evidenciji Zavoda neprekidno više od 12 mjeseci, a korisnik je prava na novčanu naknadu u trajanju dužem od 360 dana, zahtjev za produženje prava na novčanu naknadu može podnijeti u roku od 30 dana od dana isteka utvrđenog prava na novčanu naknadu.

Nezaposlenoj osobi pravo na produženje novčane naknade pripada od dana podnošenja zahtjeva.

Novčana pomoć i naknada za vrijeme obrazovanja

Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti propisana su i druga prava koja može ostvariti nezaposlena osoba, i to:

Novčana pomoć i naknada troškova za vrijeme obrazovanja

Nezaposlena osoba koju je Zavod uputio na obrazovanje, ima u tijeku trajanja toga obrazovanja pravo na novčanu pomoć u visini neoporezivog iznosa stipendije prema posebnom propisu. Pored novčane pomoći nezaposlena osoba ima pravo na naknadu troškova prijevoza za vrijeme toga obrazovanja u visini stvarnih troškova prijevoza sredstvima javnog prijevoza, na troškove za propisanu zaštitnu odjeću, obuću i druga pomagala u slučaju obrazovanja za deficitarna zanimanja po posebnim ovlastima i licencijama, te naknadu troškova hranarine izvan mjesta prebivališta ili boravišta.

Na vrh